Rozhodnutie investora prečo inštalovať v objekte elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS) je najčastejšie na základe požiadaviek legislatívy.

Konkrétnejšie ide o požiadavku projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorý je súčasťou povinnej dokumentácie pre akúkoľvek stavbu či už iba v štádiu návrhu, ale aj pri každej rekonštrukcii už existujúcich stavieb.

Niekedy sa však investor môže rozhodnúť nainštalovať elektrickú požiarnu signalizáciu vo svojom objekte aj na základe vlastnej analýzy rizika a možnosti zvýšiť tak ochranu svojho majetku voči požiaru a jeho nežiadúcim dôsledkom.

V každom prípade to pre investora znamená dôležitú úlohu – výber správneho dodávateľa.

Ako pri každej investícii je najčastejšie prvým kritériom cena.

Nikto nevie oponovať, že cena je určite dôležitým kritériom a keďže sa jedna o certifikované požiarnotechnické zariadenia, sú bohužiaľ aj cenové ponuky na prvý pohľad výrazne vyššie ako pre iné elektrické inštalácie. Treba si však dať pozor, či finálna cena aj bude zodpovedať tomu, čo sa od tohto zariadenia očakáva.

V tomto článku sa pokúsime opísať aj iné dôležité kritéria, ktoré veríme, že sú dôležité a do budúcnosti možno pomôžu investorom pri tejto neľahkej úlohe.

 

1. Oprávnenie na činnosť

V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. a jemu pridružených vykonávacích vyhlášok je elektrická požiarna signalizácia zaradená medzi požiarno-technické zariadenia a každý kto navrhuje, inštaluje alebo servisuje takéto zariadenie, musí mať príslušné osobitné oprávnenia.

 

2. Dôležitosť správneho konceptu – kvalitná projektová dokumentácia

Jedna vtipná ľudová múdrosť hovorí: „Kto sa veľa pýta, sa veľa dozvie

Projekt EPS musí v prvom rade zohľadniť požiadavky spomínaného projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Projektant EPS by mal teda komunikovať aj so špecialistom požiarnej ochrany a zistiť tak všetky dôležité informácie o objekte z pohľadu požiarnej bezpečnosti.

Projektant musí taktiež získať čo najviac informácii o stavbe aj od ostatných stavebných profesií.

Je nadmieru dôležité zistiť napríklad aké sú použité stavebné konštrukcie a aké sú možnosti vedenia kabeláže; kadiaľ vedú elektrické rozvody; ako je riešená vzduchotechnika v jednotlivých priestoroch a mnohé iné skutočnosti, ktoré sú dôležité pre zosúladenie normatívnych požiadaviek a zároveň aj reálnej možnosti inštalácie v jednotlivých priestoroch.

Požiadavky na ostatné profesie musia byť jasne definované, aby bola realizácia čo najviac plynulá a bez akýchkoľvek komplikácií.

 

3. Inovatívnosť

Rôzne systémy požiarnej signalizácie ponúkajú aj rôzne možnosti ich využitia.

EPS môže byt taktiež inteligentným nástrojom, ktorý v čase požiaru nielenže odovzdá informáciu o jeho vzniku určeným osobám, ale dokáže sa napr. prepojiť s ostatnými bezpečnostnými systémami v objekte a napomôže tak urýchleniu zásahu voči požiaru alebo čo najviac minimalizuje jeho možné rozšírenie v objekte.

Okrem toho je možné použiť rôzne kombinácie snímačov, ktoré zohľadnia aj rôznorodé podmienky v objekte, či v neposlednom rade aj požiadavky architekta z pohľadu minimálneho zásahu do vizuálnej stránky jednotlivých priestorov.

 

4. Podrobne spracovaný rozpočet

Investor by mal na základe rozpočtu získať informácie nielen o finálnej cene za dielo, ale aj jednoduchý popis o vlastnostiach a prípadne aj vizualizáciu jednotlivých komponentov.

 

5. Kvalitný servisný tím

Pri servise akéhokoľvek systému je dôležitý nie iba čas nástupu na servisný zásah, ale hlavne kvalita servisného tímu, ktorý podrobne pozná jednotlivé systémy a vie ako sa daný systém správa pri rôznych situáciách.

To znamená, že pozná a rýchlo identifikuje jednotlivé kritické miesta a na základe skúseností navrhne rýchle riešenie pre ich odstránenie.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou servisného tímu by mal byť profesionálny prístup ku všetkým interným požiadavkám BOZP alebo iným požiadavkám zákazníka.

 

6. Pozitívne referencie

Spokojnosť zákazníka je pravdepodobne tou najlepšou vizitkou, akou sa môže akákoľvek spoločnosť prezentovať.

Správna spoločnosť dokáže preto preukázať nielen kvantitu, ale najmä kvalitu svojej práce aj na základe pozitívnej spätnej väzby od spoločností, s ktorými spolupracovali alebo stále spolupracujú.

 

V ANTES GM sa snažíme na 100% dodržiavať všetky spomenuté princípy a veľmi radi Vás o tom presvedčíme pri prípadnej spolupráci.

Neváhajte nás preto kontaktovať.