Včasná detekcia požiaru

Ako sa hovorí – oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a preto nasadenie systému Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v objekte môže aj napriek nevyhnutnej vstupnej investícii zachrániť nielen väčšie materiálne hodnoty, ale i ľudské životy.

Systém EPS je súčasťou projektu požiarnej ochrany budovy, ale môže byť vybudovaný aj na želanie majiteľa objektu pre zvýšenie bezpečnostného štandardu budovy, prípadne pre lepšie podmienky poistenia budovy.

Legislatíva

 • Elektrická požiarna signalizácia je definovaná sústavou slovenských a európskych harmonizovaných noriem EN 54-xx.
 • Nutnosť inštalácie EPS do objektu je v slovenskej legislatíve vymedzená vyhláškou č.94/2004 Z.z. a jej vlastnosti určuje vyhláška č. 726/2002 Z.z.

Moderné systémy

V dnešných moderných systémoch je možné zefektívniť prevádzku EPS použitím komunikačných prostriedkov akými sú hlásenia o presnom mieste požiaru alebo poruche na mobilný telefón, cez e-mail alebo na diaľku na externý dispečing cez internet.

Mobil

E-mail

Externý dispečing

integral mobile

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia je elektronické požiarnotechnické zariadenie slúžiace na včasnú detekciu požiaru, informovanie obsluhy, ovládanie nadväzných požiarnotechnických zariadení a bezpečnú evakuáciu osôb.

EPS pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych automatických a tlačidlových hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie a vstupno-výstupných periférií.

Príklad inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie s hlasovou signalizáciou požiaru:

 1. Ústredňa EPS
 2. Hlásič požiaru – detektor
 3. Externé ovládacie tablo
 4. Ústredňa HSP
 5. Certifikovaný reproduktor
Schéma eps
Ústredňa

Vyhodnocovacia ústredňa je elektronické zariadenie, ktoré sústreďuje údaje z požiarnych hlásičov a následne zabezpečuje signalizáciu vzniknutého požiaru alebo prípadnej poruchy pre obsluhu pomocou ovládacieho tabla.

Manuálne

 • tlačidlá v červenom kryte, ktoré sú opatrené sklom na zabezpečenie neúmyselného zatlačenia.

Automatické

 • sledujú priestor pomocou rôznych senzorov a na základe vlastnej integrovanej logiky posielajú informácie o požiari do vyhodnocovacej ústredne. Z fyzikálnej podstaty požiaru ich možno rozdeliť na detektor dymu, tepla a plameňa.

Akustická a optická signalizácia slúži na spoľahlivú evakuáciu osôb z ohrozeného priestoru a upozornenie obsluhy na vzniknutý požiar.

Akustická signalizácia

 • ide o evakuačné sirény alebo hlasovú signalizáciu požiaru, ktorá priamo hlási evakuačnú správu v systéme.

Optická signalizácia

 • používajú sa zábleskové majáky.
Vstupno výstupný modul

Vstupno-výstupné periférie zabezpečujú interakciu s ďalšími požiarno-technickými zariadeniami v objekte.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti elektrickej požiarnej signalizácie spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Ochrana pred požiarom

Všetky ponúkané zariadenia spĺňajú najprísnejšie normy a kritéria európskej i slovenskej legislatívy.

Kontaktujte nás