Bytové domy SKYPARK RESIDENCE ( Veža A, B, C ), Bratislava

Spojenie nadčasovej organickej architektúry s premyslenou koncepciou veľkorysého verejného priestoru prináša úplne nový štandard do dynamicky rozvíjajúceho sa centra Bratislavy. Výnimočná lokalita si zaslúži výnimočné riešenie. Riešenie, ktoré má s ohľadom na prítomnosť jasnú víziu budúcnosti. Riešenie, ktoré sa prirodzene napojí na organizmus mesta a obohatí ho o nové nevídané možnosti.

Sky Park navrhnutý najvplyvnejšou architektkou a dizajnérkou na svete prichádza s riešením, ktoré ho zaradí medzi najvýznamnejšie architektonické stavby na Slovensku. Rovnako ako prvé tri výškové budovy Sky Parku, aj plánovaná štvrtá veža je rezidenčnou budovou atraktívnych tvarov s 31 nadzemnými podlažiami. Nový rozmer bývania v centre mesta tvorí okrem jedinečného autorského rukopisu Zahy Hadid aj unikátne prepojenie s prostredím. Moderná mestská rekreačná zóna s parkovou výsadbou a množstvom funkčných verejných priestranstiev prinesie návštevníkom skutočný zážitok. Štvrtá budova Sky Parku bude jedinečnou príležitosťou stať sa súčasťou jedného z posledných projektov prvej dámy svetovej architektúry.

Bytové domy SKYPARK RESIDENCE ( Veža A, B, C ), Bratislava

Rozsah: 750 bytov, 30 000 m2 vrátane mestských parkov a detských ihrísk

Mesto: Bratislava

Rok realizácie: 03/2018 – 11/2020

Dodané systémy

 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Hlasová signalizácia požiaru
 • Kamerový systém
 • Prístupový systém

V oblasti zdravotníctva sme ďalej zrealizovali

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

Spolupráca: 2021 - 2023

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

S nemocnicou BORY v Bratislave spolupracujeme od roku 2021 až do súčastnosti.

Nemocnica Poprad

Spolupráca: 2021 - 2023

Nemocnica Poprad

S nemocnicou v Poprade spolupracujeme od roku 2021 až do súčastnosti.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Spolupráca: 2017 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

S nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach spolupracujeme od roku 2017 až do súčasnosti.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Spolupráca: 2016 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

S nemocnicou Štefana Kukuru v Michalovciach spolupracujeme už od roku 2016 až do súčastnosti.

Centrum sociálnych služieb
Martin – Podháj

Spolupráca: 2022 - 2023

Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj

S centrom sociálnych služieb v Martine spolupracujeme od roku 2022 až do súčastnosti.

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

Spolupráca: 2021 - 2023

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

S domovom sociálnych služieb Casa v Pezinku spolupracujeme od roku 2021 až do súčasnosti.

Univerzitná nemocnica Martin

Spolupráca: 2017 - 2023

Univerzitná nemocnica Martin

S univerzitnou nemocnicou v Martine spolupracujeme už od roku 2017 až do súčastnosti.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Spolupráca: 2021 - 2022

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

S psychiatrickou liečebňou Samuela Bluma v Plešivci sme spolupracovali v rokoch 2021 až 2022.

Ďalšia spolupráca so zariadeniami

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
 • Nemocnica AGEL Zvolen
 • Alzheimercentrum Piešťany
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • KARDIOCENTRUM TN, Trenčín
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Nemocnica Topoľčany
 • ŠNOP, Bratislava
 • Synlab Slovakia, Bratislava
 • UNB L. Dérera ( Kramáre ), Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Kontaktujte nás

Ak si myslíte, že môžeme urobiť to isté pre Vás, neváhajte a kontaktujte nás.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Spolupráca: 2021 - 2022

Na okraji Plešivca stojí Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, zdravotnícke zariadenie, ktoré sa významnou mierou podieľa na komplexnej a dlhodobej psychiatrické starostlivosti pre pacientov v širokom regióne. Mnohé veci sa od doby, keď sa liečebňa založila, výrazne zmenili. Dnes sa táto inštitúcia pyšní svojím nadregionálnym charakterom a hrá kľúčovú úlohu v starostlivosti o mentálne zdravie obyvateľov spádovej oblasti s približne 850 000 obivateľmi. V rámci tohto regiónu, zahŕňajúceho bývalé „veľké“ okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad, poskytuje liečebňa komplexné a individuálne riešenia pre pacientov trpiacich rôznymi psychickými problémami.

Dňa 4. júla 1898 položil v Plešivci Samuel Blum, majiteľ miestnej parketárne základný kameň ústavu, ktorý niesol potom jeho meno. 16. októbra toho istého roku bol ústav slávnostne otvorený pre 10 slabomyseľných.

Od 1. 1. 1992 sa Psychiatrická liečebňa v Plešivci stáva samostatnou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom zdravotníctva SR. Táto priaznivá zmena však zároveň pri prebiehajúcej reforme zdravotníctva a súčasnej zložitej ekonomickej situácii, s nedostatkom financií, s nutnosťou maximálne úsporného a racionálneho hospodárenia, podľa možností bez negatívneho vplyvu na úroveň poskytovanej starostlivosti o pacientov, umožňuje len prežívanie, v žiadnom prípade nie výraznejšie odstránenie zdedených restov minulosti. Aj keď sa v nedávnej dobe realizovali i náročnejšie investičné akcie (výstavba čističky odpadových vôd, či rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na plyn), predsa len skrytá zadĺženosť je značná, vzhľadom na potrebu zásadnejšej rekonštrukcie temer všetkých už historických pavilónov, aby spĺňali požiadavky dnešného hygienického štandardu. Na serióznejšie hodnotenie posledného obdobia je samozrejme potrebný objektívnejší pohľad s časovým odstupom, s možnosťou lepšie spoznať smerovanie dnes ešte nejasných determinánt a tendencií vývoja PL.

Bezosporu môžeme konštatovať, že Psychiatrická liečebňa v Plešivci prežívala obdobie najväčšej slávy v tridsiatych rokoch, keď bola najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku, ekonomicky aj odborne kvalitne vedeným, s dobrou úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, s dobovou vybavenosťou, ktorú nedosahujeme v mnohom ani dnes.

Súčasné vedenie PL za podpory všetkých zamestnancov sa snaží nadviazať na tieto bohaté i slávnejšie tradície a dúfa, že Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci sa s cťou vráti na miesto, ktoré jej patri ako najstaršej psychiatrickej liečebni na území Slovenska.

Univerzitná nemocnica Martin

Spolupráca: 2017 - 2023

Univerzitná nemocnica Martin je koncovým zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Priemerne 50 percent pacientov prichádza z iných regiónov Slovenska. Významným rysom zdravotníckeho zariadenia je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko – liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby, odbery orgánov a tkanív od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek.

Nemocnica spolupracuje s Jesseniovou lekárskou fakultou UK, vytvára výučbové základne a participuje na výchove a vzdelávaní študentov medicíny. Akreditačné kritériá v študijných programoch v kategórii lekár obhájilo v súčasnej dobe až 30 medicínskych odborností. Jednotlivé pracoviská sa podieľajú na riešení vedecko-výskumných projektov, vedeckých grantov a klinických štúdií s vysokým odborným prínosom. Dlhoročná úzka spolupráca sa podpísala pod množstvo skvelých výskumných výsledkov. Vďaka spolupráci pri vzdelávaní lekárov je nemocnica na špici medicínskeho pokroku, čo prináša benefit pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi metódami.

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

Spolupráca: 2021 - 2023

Casa Pezinok je zrekonštruovaná, bezbariérová budova s rozľahlým exteriérom situovaná v lesoch Kučišdorfskej doliny. Cieľom je ponúknuť ľuďom v rôznych fázach života bezpečné priestory, v ktorých môžu žiť a cítiť sa dobre. K tomu patrí aj profesionálne a kompetentné sprevádzanie s veľkým nadšením a empatiou.

Centrum sociálnych služieb
Martin–Podháj

Spolupráca: 2022 - 2023

V Martine v mestskej časti Podháj vyrástlo moderné centrum s celkovou kapacitou 40 lôžok. Dispozične je objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej a lôžkovú časť na severnej strane. V rámci areálu je aj oddychová zóna, parčík, do ktorého budú mať klienti priamy prístup. V ňom je okrem kuchyne a jedálne aj návštevná a spoločenská miestnosť, rehabilitácia a kaplnka. Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Spolupráca: 2016 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru je nemocnica s nadregionálnym charakterom v Michalovciach, ktorá bola založená v roku 1876. Nemocnica bola pôsobiskom chirurga Štefana Kukuru, po ktorom nesie svoj súčasný názov. Od roku 2009 nemocnicu prevádzkuje akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a je členom siete nemocníc Svet zdravia a polikliník Pro Care, do ktorej spadá okolo 17 nemocničných zariadení.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Spolupráca: 2017 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej zriaďovateľskej listiny a platného liečebného poriadku typu nemocnice pre spádovú oblasť cca 140 000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Handlovej prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov tých okresov.

V roku 2017 bola vykonaná rozsiahla dostavba monobloku s operačnými sálami. Bol dostavaný urgentný príjem a postupne prebieha rekonštrukcia ďalších oddelení.

Nemocnica Poprad

Spolupráca: 2021 - 2023

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade – Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.

V roku 1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného kríža. V období predmníchovskej republiky ju rozšírili nákladom poldruha milióna korún. Od skončenia vojny bol vlastníkom nemocnice štát.

V roku 1971 bola otvorená nová poliklinika a v roku 1974 nemocnica v Poprade. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali.

Dňa 31. augusta 2002, bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu.

V nemocnici postupne prebieha rekonštrukcia a modernizácia oddelení.

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

Spolupráca: 2021 - 2023

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku, ktorá sa stala súčasťou najväčšej siete aktuálne 17 regionálnych nemocníc. Mimo iné ponúka 14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, centrálna robotickú prípravovňu liekov, zdravotnú starostlivosť organizovanú v multidisciplinárnych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie.