jar 2018 /

Konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Marek, PhD. napísal článok pre TOP stavebné o moderných systémoch elektrickej požiarnej signalizácie podporujúce komunikáciu v prostredí LAN a WAN.

 

Využitie IP sieťových technológií pri detekcii požiaru

Význam použitia Elektrickej požiarnej signalizáciu v objektoch je nepopierateľný. Včasne zistený požiar a jeho presná lokalizácia má nesporný význam pri ochrane ľudských životov a majetku. Rýchle a správne cielené smerovanie informácií o vzniknutom požiari sa ukazuje ako kľúčové. V tomto pomáhajú moderné systémy EPS podporujúce komunikáciu v prostredí LAN a WAN.

 

Požiar môže vzniknúť veľa spôsobmi a ako sa už mnohokrát ukázalo, vie prekvapiť v ľubovoľnom čase. Výrazne eliminovať rozsah škôd pri vzniku požiaru zabezpečí práve Elektrická požiarna signalizácia (EPS), ktorá neustále monitoruje všetky priestory v objektoch, kde je takýto elektronický systém nainštalovaný. Systém EPS je definovaný európskymi normami EN 54 a v slovenskej legislatíve je zaradený pod požiarnotechnické zariadenia, pričom jeho vlastnosti určuje vyhláška 726/2002 Z.z.. EPS je súčasťou projektu požiarnej ochrany budovy, ale môže byť vybudovaný aj na želanie majiteľa objektu.

Systém EPS sa skladá z vyhodnocovacej ústredni, jednotlivých detektorov – hlásičov požiaru, signalizačných zariadení a vstupno-výstupných periférií, ktoré zabezpečujú interakciu s ďalšími požiarnotechnickými zariadeniami v objekte. Pri vzniku požiaru zachytia dym alebo teplo alebo blikanie plameňa požiarne detektory, ktoré vyšlú signál do ústredne EPS. Tu je signál vyhodnotený a okamžite sú vykonané naprogramované kroky: upovedomí sa obsluha a spúšťajú sa požiarnotechnické zariadenia, ako evakuačný rozhlas, výstražné majáky, systém na odťah dymu a tepla, uzatvorenie požiarnych úsekov, vypnutie vzduchotechnických zariadení, a.i.. Pri systéme EPS je dôležitá najme spoľahlivosť prevádzky. Preto sú všetky súčasti neustále programovo kontrolované na bezporuchový stav, znečistenie detektorov, celistvosť kabeláže a poruchu signalizačných zariadení. Aj vyhodnocovacia ústredňa podlieha vlastnej samokontrole a zároveň musí byť v priestore pod stálym dohľadom obsluhy alebo musí byť zabezpečený prenos signalizácie do takéhoto priestoru. Práve k rýchlemu upovedomeniu obsluhy pomáhajú nové IP aplikácie.

Inteligentné IP aplikácie pre väčšiu efektívnosť a pohodlie

Využitie IP technológií prispieva k rýchlemu identifikovaniu a lokalizovaniu požiaru, alebo závady systému EPS. V tomto článku sa zameriavame na možnosti, ktoré ponúka systém EPS s názvom Integral IP rakúskeho výrobcu SCHRACK-SECONET AG, Viedeň.

 

Využitie IP technológií a jednotlivé sieťové a IP aplikácie možno zaradiť do niekoľkých celkov.

Sieťovanie systémov

Často musia byť zariadenia EPS na rôznych miestach vzájomne zosieťované bez priameho káblového spojenia. Pritom by sa mali hlásenia, obsluha a riadenie napriek tomu uskutočňovať centrálne z jedného miesta. IP technológie tu ponúkajú optimálne riešenie bez veľkých nákladov a bez špeciálnych prístrojov – prostredníctvom využitia štandardného hardwaru a softwaru – sa môže uskutočniť pripojenie kedykoľvek a všade v rámci intranetu alebo aj internetu.

Pre sieťovanie systémov sa používajú okrem konvenčných metalických káblov aj dnes viac preferované optické vedenia. Tie zabezpečujú rýchlejší prenos s väčším dosahom, ale najmä s vysokou odolnosťou voči vonkajším vplyvom ako je elektromagnetické rušenie.

 

Informovanie obsluhy a manažmentu – okamžite, podrobne a nezávisle od miesta.

IP technológie umožňujú rozdeľovať informácie vo všetkých smeroch rýchlo a bezpečne s jasnými výhodami pre všetkých užívateľov: mať k dispozícii podstatné informácie v ľubovoľnom časovom okamihu a na akomkoľvek ľubovoľnom mieste v plnom rozsahu. Taktiež umožňujú v prípade potreby získať ihneď komplexný prehľad a okamžite byť schopný promptne prijať jasné rozhodnutie. Informácia sa prenáša pomocou SW na vzdialené PC stanice a do mobilných telefónov alebo pomocou emailu alebo SMS. Prenáša sa na diaľku celý zobrazovací panel, alebo ústredňa zasiela správu s konkrétnou adresou detektora a lokalizáciou v priestore. Zásah je potom rýchli a presný.

 

Jednoduchý a pohodlný prístup a ovládanie

Často sa jedná o malé veci bežného dňa, ktoré nám v rozhodujúcej miere uľahčujú život. Obsluha požiarnych systémov prostredníctvom tabletu, smartfónu, alebo PC redukuje zbytočné cesty, urýchľuje postupy a ponúka rozhodujúcu výhodu vo forme úspory času a tým aj nákladov. Rozsiahly koncept týkajúci sa bezpečnosti prenosu chráni pritom pred neoprávneným zásahom.

 

Inteligentná analýza a efektívne reagovanie pomocou vzdialenej správy systému

IP technológie ponúkajú tú výhodu, že môžu automaticky vyvolať a analyzovať podstatné a dôležité dáta o zariadení. Tak je možné vo vhodnú chvíľu reagovať, kde vznikol problém, ale neboli ešte spôsobené žiadne škody. Servisnej organizácii prináša prehľad, umožňuje sa efektívne pripraviť a vykonanie pravidelného servisu optimálne zosúladiť. Výsledok: maximálna miera kvality, spokojnosti, bezpečnosti a úspora nákladov.

Moderné IP technológie v praxi

Dnešné moderné technológie čoraz viac prenikajú do všetkých oblastí nášho života. Systémy EPS, ako dôležité časti protipožiarnej ochrany, nie sú výnimkou. Využívanie IP technológií veľmi uľahčuje prácu obsluhy, prácu bezpečnostného manažmentu, prácu servisnej organizácie a šetrí náklady. Ďalšou nespornou výhodou je urýchlenie reakčného času, ktorý je pri systémoch na záchranu životov a ochranu majetku rozhodujúci.

Pre správnu funkciu systému EPS je nutný dôkladný návrh systému, precízna inštalácia a následný spoľahlivý záručný a pozáručný servis. Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. všetky tieto služby zabezpečuje už viac ako 20 rokov. Zameriava sa na zavádzanie najnovších technológií v oblasti EPS do praxe a ich poskytovanie svojim zákazníkom.

Aplikovanie najmodernejších komunikačných možností systémov EPS otvára možnosti ďalšieho rozvoja. V tejto oblasti má spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. vytvorenú vlastnú platformu pre online vzdialené pripojenie zákazníkov a stavia aj na vlastnom vývoji aplikovaním získaných skúseností.