Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia. Včasná a spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách ( tlenie, zadymenie, plameň ) zníži prípadné škody resp. finančné náklady na nápravu na polovicu, ale čo je hlavné dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu zdravia obyvateľov či pracovníkov.
Elektrická požiarna signalizácia ( ďalej len EPS ) je jedným z mála systémov, ktoré v prípade tabuľkových prepočtov a podľa podmienok vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 94/2004 Z.z. musia byť nainštalované v niektorých vyhláškou i výpočtami definovaných objektoch. Spomínaná vyhláška určuje presne pravidlá pre projektovanie systémov EPS. Ďaľšími dôležitými legislatívnymi predpismi je zákon MV SR 314/2001 Z.z. o Ochrane pre požiarmi a vyhláška MV SR 726/2002 Z.z., ktorá hovorí o pravidelných kontrolách systémov EPS. ( všetky uvedené zákony sú prístupné na stiahnutie v položke DOWNLOAD ). Systémy, ktoré majú včas detekovať vznikajúci požiar, však nie je možné brať ako nutné zlo, ktoré predpisuje štát svojími zákonami a vyhláškami. Rozhodnutie je vždy na investorovi, ktorý musí triezvo zvážiť všetky možné príčíny i dôsledky inštalácie resp. rozhodnutie o nenainštalovaní systémov na ochranu pred požiarmi.
Naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín ponúka poradenstvo v oblasti protipožiarnych systémov, projekciu, dodávku, inštaláciu a kompletný záručný i pozáručný servis na systémy EPS od renomovaného zahraničného výrobcu SCHRACK SECONET z Rakúska a systému LITES pochádzajúceho z Českej Republiky. Spolupracujeme i s ďaľšími výrobcami systémov EPS resp. ich zástupcami na slovenskom trhu a dodávame okrem vyššie spomínaných i zariadenia ARITECH a FITTICH.

SCHRACK SECONET

Všetky systémy SCHRACK SECONET sú vyvinuté a vyrobené v Rakúsku a zodpovedajú najnovším normám ( VdS, EN, STN, požiadavky hasičských zborov a certifikačných úradov na Slovensku ) a najnovším poznatkom odvetviam vedy, zaoberajúcich sa ochranou pred požiarmi. Rakúska spoločnosť i naša spoločnosť ANTES GM s.r.o. Trenčín pravidelne spolupracuje s univerzitami i medzinárodnými korporáciami ako aj skúšobnými a certifikačnými úradmi, preto aby nami ponúkané výrobky zodpovedali najnovším legislatívnym požiadavkám. Vysoký štandart výrobkov SCHRACK SECONET je dokumentovaný prostredníctvom systému kvality, ktorý je certifkovaný podľa ISO 9001 pre všetky oblasti.

 

Ústredňa BMZ Integral

Na rozdiel od ostatných výrobcov systémov EPS má ústredňa BMZ Integral dôležitú výhodu vo svojej modulárnosti a redundancii. Modulárna štruktúra umožňuje realizáciu rôznych aplikácií od malých systémov až po veľké systémy. Rozšírenie ústrede sa rieši len doplnením príslušnej linkovej karty alebo karty vstupov či výstupov. Pri väčších systémoch je možné pripojiť do kruhovej dátovej linky až 16 čiastkových ústrední, pričom každá z ústrední má vlastnú konfiuráciu podľa požiadaviek investora. Nie je problémom ani, ak bude zákazník požadovať, aby jedna z ústrední v kruhu bola ostatným nadradená a zobrazovala údaje a informácie zo všetkých čiastkových ústrední. K ústredni BMZ Integral sa dajú pripojiť aj externé ovládacie panely ( plnia presne funkciu ovládacieho panela ústredne, ale zo vzdialeného miesta, kde nie je priestor na umiestnenie ústredne ), panely pre hasičský zbor, grafický nadstavbový systém a veľa ďaľších návazných zariadení, ktoré dokáže ústredňa BMZ Integral bez problémov ovládať ( vzduchotechnické zariadenia - VZT, systémy hasenia - SHZ, meranie a regulácie – MaR, svetelné i motorické okruhy, elektrické rozvádzače, požiarne klapky, svetlíky, systémy pre požiarny resp. evakuačný poplach, požiarne gravitačné a sekčné dvere a aťd. ). Ústredňa BMZ Integral má ako jediná certifikát VdS pre pripojenie až 8 nezávislých systémov hasenia.
Plná redundancia ústredne znamená, že ústredňa má dva nezávisle pracujúce obvody označené ako A a B.V prípade výpadku hlavné riadiaceho obvodu A, automaticky ústredňa prepne riadenie na druhý obvod B, bez akéhokoľvek ovplyvnenia funkcie a spoľahlivosti systému. Na displeji ústredne resp. externého zobrazovacieho zariadenia sa zobrazí informácia o poruche hlavného obvodu. Rovnako redundantné sú aj káblové linkové vedenia požiarnych hlásičov. Výrobca zariadení SCHRACK SECONET garantuje plnú funkčnosť redundantých liniek systému EPS i pri dvoch súčasných poruchách na linke. ( skrat, prerušenie, porucha hlásiča alebo iného linkového prvku ).
V snahe priblížiť sa čo najviac požiadavkám zákazníkov bola vyrobená zmenšená verzia ústredne BMZ Integral C, ktorá je vhodná do menších aplikácií nakoľko má len dve kruhové linky, na ktoré je na každú možné pripojiť až po 128 prvkov. Ústredňa má 8 riadených výstupov, samozrejmosťou je pripojenie externého ovládacieho panela i grafického nadstavbového systému. Ústredňu možno pripojiť do kruhovej linky čiastkových ústrední. Nie je rozšíriteľná. Ústredne BMZ Integral a BMZ Integral C majú integrovanú tlačiareň.

 

Automatické a tlačidlové hlásiče

Mozgom systémov EPS je ústredňa, ale jej zmyslovými orgánmi sú požiarne hlásiče, ktoré v základnom rozdelení delíme na automatické a tlačidlové. Automatické hlásiče môžeme ďalej rozdeliť na ionizačné, opticko-dymové, teplotné ( diferenciálne, maximálne ), infračervené, ultrafialové, prípadne kombinované. Všetky hlásiče SCHRACK SECONET obsahujú skratový izolátor, ktorý zaručí, že porucha kruhovej linky je hneď lokalizovaná a súčasne vďaka redundancii je zaručená aj jej plná funkčnosť.
Opticko-dymový hlásič OSD 2000 pracuje na prinípe odrazu svetla od dymových čiastočiek, ktoré preniknú do labyrintu čiernej komory hlásiča. Na základe intenzity odrazeného svetla vyhodnocuje hlásič, či sa jedná o dym pri vznikajúcom požiari alebo len o prachové čiastočky. V základnom vyhtovení má OSD 2000 ochranu IP 54 s použitím príslušnej pätice sa dajú hlásiče OSD 2000 použiť i do vlhkého prostredia.
Opticko-dymový hlásič SLR-E-IS do Ex prostredia sa používa v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Do kruhovej linky sa pripája pomocu vstupného modulu BA-AIM a použitím Zenerovej bariéry.
Teplotný hlásič DMD 2000 sa používa na skorú detekciu otvoreného ohňa, v strážených priestoroch, kde nedochádza najskôr k zadymeniu. Hlásič je termodiferenciálny i termomaximálny, t.j. reaguje na rýchly nárast teploty resp. na prednastavenú maximálnu teplotu.
Teplotný hlásič DCD-1E-IS do Ex prostredia sa používa v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Do kruhovej linky sa pripája pomocu vstupného modulu BA-AIM a použitím Zenerovej bariéry.
Kombinovaný opticko-dymový a teplotný hlásič STD 531 môže byť použitý ako opticko-dymový alebo ako teplotný resp. ako logické prepojenie oboch senzorových častí. Používa sa hlavne v priestoroch , kde je problematické určiť druh prípadného požiaru. Samokontrola hlásiča zaručuje jeho optimálnu funkciu.
Bezdrôtôvý opticko-dymový hlásič BA-RSD slúži v prostrediach, kde z hľadiska stavebných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné predĺženie kruhovej linky. Systém sa skladá z jedného alebo viacerých hlásičov, ktoré sú do kruhovej linky pripojené cez prijímaciu jednotku s rádio modulom. ( maximum je 30 hlásičov na jednotku ).
Tlačidlové hlásiče na rozdiel od automatických slúžia na manuálne spustenie požiarneho poplachu. Poplach sa automaticky spustí po rozbití sklíčka. Tlačidlové hlásiče taktiež obsahujú skratový izolátor, ktorý plní rovnakú funkciu ako u automatických hlásičov. Hlásiče MCP sú dodávané v rôznych vyhotoveniach od IP 24 až po IP 67 ( vodotesný hlásič ) a samozrejme hlásiče bez elektroniky určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu ( Ex hlásiče ). Hlásiče sú vhodné na interiérové aj exteriérové použitie.

 

Signalizácia

Spoľahlivá a včasná optická a akustická signalizácia je podstatnou súčasťou systémov EPS. V ponuke systému SCHRACK SECONET je viacero druhov sirén a majákov či kombinovaných signalizačných zariadení rôznych tvarov a prevedení, či už do štandartného alebo Ex prostredia.

 

Moduly

Dôležitou súčasťou systému EPS je okrem včasnej a spoľahlivej detekcie aj následná činnosť, ktorou býva zväčša spustenie hasenia, zatvorenie požiarnych dverí a klapiek, otvorenie svetlíkov, vypnutie VZT, informácie od SHZ a MaR a elektrických okruhov, atď. V miestach, kde by bolo problematické či zdĺhavé dotiahnuť kabeláž priamo z výstupov resp. vstupov ústredne sa používajú ovládacie vstupné, vstupno-výstupné, výstupné moduly BA. Modul BA-OI3 obsahuje programovateľný výstup, dva monitorované vstupy a vstup s optočlenom, ktorý môže byť použitý na monitorovanie externého napätia. Je vhodný pre pripájanie špeciálnych hlásičov, sirén, majákov, ovládaných zariadení. Modul BA-AIM je vhodný pre pripojenie hlásičov nainštalovaných v Ex prostredí alebo hlásičov nekruhovej, t.j. DC technológie ( priama jednoduchá linka ) s jednou kolektívnou adresou pre všetky hlásiče. Monitorovaný vstup môže byť použitý ako štandartné rozhranie hasiacich zariadení. Modul relé BA-REL 4 obsahuje 4 relé, každé s bezpotenciálovým prepínacím kontaktom s Fail-Safe funkciou ( pri poruche sa prepne do menej nebezpečného stavu resp. polohy ). Ďalšími modulmi v ponuke SCHRACK SECONET i ANTES sú monitorovaný vstupno-výstupný modul BA-IOM a vstupný modul BA-AIM4.

 

Špeciálne hlásiče

Okrem štandartných automatických a tlačidlových hlásičov si rozmanitosť požiadaviek investorov i samotných aplikácií vyžiadali nutnosť vývoja a výroby špeciálnych hlásičov. Lineárne hlásiče dymu SPB, ARDEA a Miniboomerang pozostávajú z vysielacej a prijímacej jednotky, ktoré sa montujú v závislosti od typu hlásiča vo vzdialenosti 5 až 100 metrov. V prípade požiaru znižuje dym intenzitu infračerveného lúča medzi vysielacou a prijímacou jednotkou. Hlásiče je možné použiť aj v špeciálnom kryte do Ex prostredia.
Plamenné hlásiče do Ex prostredia pracujú na princípe vysielania infračerveného alebo ultrafialového lúča resp. ich kombináciou s monitorovacím uhlom 90 stupňov. Sú necitlivé na slnečné svetlo, na osvtlenie, na blikajúce a teplo vyžarujúce objekty a schopné detekovať plameň na ploche 0,1 m2 na vzdialenosť 20 metrov. Infračervený snímač je vhodný do priestorov, kde sú plamene zakryté dymom. Ultrafialový snímač reaguje na všetky uhľovodíkové a neuhľovodíkové ohne ( vodík, síra, čpavok, horčík a titán ).
Lineárne teplotné hlásiče ADW pracujú na princípe zmeny objemu plynu pri zmene teploty. Hlásič sa skladá zo senzorovej rúrky a z detektoru. V senzorovej rúrke je definovaný tlak, ktorý je v detektore pravidelne meraný a vyhodnocovaný. Lineárne nasávacie systémy ASD pozostávajú z detekčnej jednotky so zabudovaným ventilátorom, opticko-dymového hlásiča a rúrok s nasávacími otvormi. Ventilátor nasáva z priestoru vzduch, ktorý privádza k detekčnej jednotke, kde sa v hlásiči vyhodnocuje. Je vhodný pre použitie v historických budovách, múzeách, zámkoch, väzenských celách, miestnostiach s medzistropmi, regáloch, skladoch, rozvádzačoch, počítačových miestnostiach atď. Nasávací systém Unilaser XL obsahuje miesto opticko-dymového hlásiča laserový detektor s digitálnym čítačom. Systém má modulárnu konštrukciu a signalizačný panel s LCD displejom. Prostredníctvom sieťovej karty sa dá vzájomne prepojiť väčší počet jednotiek. Najnovším ponúkaným zariadením SCHRACK SECONETANTES je nasávací systém VESDA.

 

Doplňujúce zariadenia

Široký sortiment ponúkaných výrobkov dopĺňajú blokovacie a prídržné magnety pre ovládanie požiarnych dverí, požiarne kľúčové trezory pre hasičské jednotky a ďaľšie zariadenia.

 

LITES

Čo sa týka systému EPS LITES, funkcia hlásičov i princíp je podobný ako u systému SCHRACK SECONET, rozdiel je v označení hlásičov a ich variabilite. Systém EPS LITES najnovšie ponúka analogové adresovateľné ústredne typovej rady MHU 109, MHU 110 (2 linky, 256 interaktívnych alebo adresovateľných prvkov) a MHU 111 (4 linky, 512 interaktívnych alebo adresovateľných prvkov). Jedná sa taktiež o ústredne s možnosťou pripojenia analógovej ( kruhová linka ) i monológovej ( priama jednoduchá linka ) technológie. Rozdiel je v počte maximálneho možného počtu pripojených prvkov k ústredni. Súčasťou sortimentu je externé ovládacie tablo ako pre nové adresovateľné ústredne, tak i pre ústredne staršej typovej rady MHU 109. K ústredniam je možno pripojiť externú tlačiareň.
Ponuka automatických a tlačidlových hlásičov LITES je širšia, hlavne čo sa týka oblasti prostredí s nebezpečenstvom výbuchov či prostredí s veľkou prašnosťou a znečistenia je technika i prevedenie hlásičov od výrobcu LITES vhodnejšia pre použitie a inštaláciu ( typová rada MHG 283, MHG 383, MHG 142, MHG 242). Systém taktiež obsahuje skratové izolátory, ktoré zabezpečia presnú definíciu miesta poruchy kruhovej linky, avšak na rozdiel od systému SCHRACK nie sú súčasťou samotných hlásičov, ale fungujú ako samostatné prvky kruhovej linky ústrední LITES.
Kľúčové prvky systému EPS LITES splňujú ustanovenia medzinárodnej normy EN 54 i slovenských noriem.
Všetky systémy je možné pripojiť taktiež do počítačovej nadstavby, ktorá umožňuje vytvoriť systém hlavne pre veľké objekty ( v súčastnosti však už aj pre menšie objekty ) a poskytuje užívateľovi vysoký komfort, vyplyvajúci z rozsiahlych, uživateľom definovaných textových a grafických informácií, spojených s prvkami systému.

 

Grafický nadstavbový systém

Vplyv počítačovej techniky zasiahol i oblasť systémov elektrickej požiarnej signalizácie. Grafický nadstavbový (management) systém je multi užívateľský systém a slúži na monitorovanie a riadenie pripojených požiarnych ústrední. Všetky hlásenia a stavy pripojených požiarnych ústrední sú zobrazené na prehľadnom grafickom paneli. Pomocou grafickej nadstavby je možné jdnoduchým spôsobom ovládať všetky prvky a zariadenia pripojené k ustredniam systému EPS. Ovládanie je jednoduché s myšou a klávesnicou. Grafické mapy sa dajú importovať zo všetkých bežných formátov, systém má hierarchicky usporiadané heslá s individuálnymi úrovňami a prideľovaním nových hesiel. Poplachové a následné texty môžu byť ľubovoľne definované podľa požiadaviek užívateľa. Samozrejmosťou je kompletný nemazateľný záznam a denník udalostí s poznámkami a doplnkovými funkciami. Systém spĺňa najvyššie kritériá spoľahlivosti a komfortu, dôkazom jeho významenj funkcie je inštalácia na letisku Schwechat pri Viedni, kde je pomocou grafickej nadstavby sledovaných a ovládaných až 16 ústrední a viac ako 10 000 prvkov systému EPS.

 

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup