Detekcia plynu

Únik nebezpečných, výbušných a zdraviu škodlivých plynov môže mať za následok katastrofálne následky. Preto je veľmi dôležité sledovať a monitorovať úroveň výskytu nebezpečných plynov v priestore, kde sa nachádzajú ľudia alebo kde by mohlo prísť k vznieteniu či dokonca výbuchu unikaného plynu. Z priemyselnej oblasti sú to hlavne rôzne sklady nebezpečných látok, potrubné rozvody a čerpadlá pre pohonné hmoty, výrobné chemické linky a podobné, z ostatných oblastí je to hlavne monitorovanie CO v uzavretých priestoroch, kde sa vyskytujú ľudia, predovšetkým však podzemné garáže. Naša spoločnsoť ANTES GM s.r.o. Trenčín spolupracuje v oblasti detekcie úniku plynov so spoločnosťou Draeger Slovensko a je výhradným zástupcom spoločnosti DURAN ELECTRONICA pre Slovenskú Republiku.

Systému na detekciu úniku plynu pozostávajú z centrálnej riadiacej jednotky a detektorov, ktoré musia byť v prevedení do Ex prostredia. Detektory sú pravidelne najmenej dva krát do roka kalibrované, životnosť každého z nich sa pohybuje okolo 3 rokov, ale v menej náročných podmienkach dokážu vydržať až 5 rokov. V závisloti od prostredia a plynu je v detektore nastavená presne podľa tabuliek vypočítaná medzná hodnota, pri ktorej prekročený dostáva centrálna jednotka informáciu z detekora o zvýšení hladiny koncentrácie plynu v monitorovanom priestore. Následné kroky závisia už od jednotlivých aplikáciíí, nakoľko riadiaca jednotka je schopná ovládať niektoré požiarnotechnické zariadenia ako vzduchotechniku, klapky, dvere a podobne alebo posiela informáciu o zvýšení koncentrácie do pripojenej ústredne elekrickej požiarnej signalizácie, ktorá vykoná ďalej potrebné kroky k zabezpečeniu priestoru.

Obchodní partneri pre vybranú oblasť produktov a služieb

Dokončiť nákup